داده رایانش ابری پردیس

ساختار یک تیمِ BIG Data

اعضای تشکیل دهنده ساختار یک تیمِ BIG Data:

  • کارشناس نرم افزار

  • طراح Big Data

  • تحلیل گر سیستم های کامپیوتری

  • تحلیل گر کسب و کار

    big data dream team