داده رایانش ابری پردیس

نقش کلان داده ها در کسب و کار

  • جمع آوری اطلاعات

  • سازمان دهی داده ها

  • ایجاد یک بینش عملی

  • ارائه محصولات و خدمات بهتر


BIG DATA