20 سوال برتر در مصاحبه شغلی

1. مهم ترین نقطه قوت شما چیست؟
2. مهم ترین نقطه ضعف شما چیست؟

3. چرا به دنبال فرصت شغلی جدید هستید؟
4. یک وضعیت دشوار را که در محیط کار تجربه کرده اید، توصیف کنید. چگونه آن را مدیریت کردید؟
5. در مورد این سازمان چه اطلاعاتی دارید؟
و ...

questions

برچسب ها: 20 سوال برتر در مصاحبه ی شغلی, job, موقعیت شغلی, محیط کار, فرصت شغلی, نقطه ضعف, نقطه قوت, مصاحبه شغلی