داده رایانش ابری پردیس

محدودیت های vSphere 6.5- بخش پنجم

وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

vmware_vsphere

 

محدودیت هایی که در قسمت های زیر می آید محدودیت های تست شده و توصیه شده را بیان می کند و به طور کامل توسط VMware پشتیبانی می شود.
در مطلب گذشته به شرح محدودیت های vCenter Server پرداختیم در این قسمت محدودیت های Platform Services Controller توضیح داده می شوند.
4. محدودیت های Platform Services Controller
حداکثر ظرفیت Platform Services Controllerها نشان دهنده محدودیت های Enhanced Linked Mode ،Identity Source ،Replication ،Domain یا Lookup Service و VMware Certificate Authority (VMCA) می باشد.

Platform Services Controller

* محدودیت های vSphere 6.5- بخش اول
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش دوم
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش سوم
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش چهارم

برچسب ها: VMCA, محدودیت های VMware Certificate Authority, محدودیت های Lookup Service , محدودیت های Enhanced Linked Mode, محدودیت های Identity Source, محدودیت های Replication, محدودیت های Domain, محدودیت های Platform Services Controller, محدودیت های vCenter Server, محدودیت های vSphere 6.5