محدودیت های vSphere 6.5- بخش ششم

  محدودیت های vSphere 6.5- بخش ششم

  وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

  محدودیت های vSphere 6.5- بخش پنجم

  محدودیت های vSphere 6.5- بخش پنجم

  وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

  محدودیت های vSphere 6.5- بخش چهارم

  محدودیت های vSphere 6.5- بخش چهارم

  وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

  محدودیت های vSphere 6.5- بخش سوم

  محدودیت های vSphere 6.5- بخش سوم

  وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

  محدودیت های vSphere 6.5- بخش دوم

  محدودیت های vSphere 6.5- بخش دوم

  وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.