محدودیت های vSphere 6.5_بخش هشتم

    وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

    محدودیت های vSphere 6.5- بخش هفتم

    محدودیت های vSphere 6.5- بخش هفتم

    وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.