داده رایانش ابری پردیس

معرفی روش RMAN Oracle

در اولین بخش از سرویس های قابل ارائه بر روی پایگاه داده ORACLE به تشریح روش RMAN خواهیم پرداخت.

معرفی روش RMAN Oracle

اين ابزار به دليل داشتن قابليت های خاص، راهکار اصلی بانك اطلاعاتی اوراكل جهت عملیات پشتیبان گیری و بازیابی داده ها به خصوص در سايت هايی كه روزانه حجم زيادی داده توليد می كنند می باشد. در اين روش به صورت فيزيكی فقط از بلاك های استفاده شده Database عملیات پشتیبان گیری انجام می شود.

موارد زير در مكانيزم Backup اوراكل پوشش داده شده است:

1. امكان تهيه Backup به صورت امن وجود دارد.
2. امكان تهيه Backup به صورت جزئی و فقط از اطلاعات تغيير يافته وجود دارد.
3. امكان بازيابی بخشی از اطلاعات فراهم است.
4. عمليات Backup كمترين تاثير را بر كارايی سيستم دارد.