10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش نهایی

10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش نهایی

شبکه: شبکه منبعی است که کاربرد فراوانی دارد. عموماً تعدادی از کارت شبکه های فیزیکی را داخل یک Host، برای ایجاد پهنای باند بیشتر در شبکه، کنارهم قرار می دهند. نظارت داشتن روی ترافیک شبکه مسئله بسیار مهمی است، برای اینکه مطمئن شوید vSwitchها، کارت شبکه فیزیکی کافی برای سرویس دادن به VMهای متصل به خودشان را دارند و همچنین برای اینکه هیچ Packetای از بین نرود.